Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Жамбыл ауылдық округінің 2018 жылғы азаматтық кодексі

Жамбыл ауылдық округінің

2018 жылғы азаматтық кодексі

Облыс орталығы мен Жамбыл ауылы аралығы –300 км

Аймағы –301,3 мың км2.

Округтің құрылған мерзімі – 2001 жыл               

2018 жылдың 1 қаңтарына халық саны – 6693 адам, оның ішінде:ұлттық құрам  бойынша: қазақ – 86,96%, орыстар – 5,39%,

азербайджандар – 6,92%, 

басқа ұлттар –0,73%.

Елді мекен саны – 2 Жамбыл ауылы, Жаңатұрмыс ауылы

Ауылдық округ саны-1

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Кодексі.

Осы Кодекс бюджеттік, бюджетаралық қатынастарды реттейді, бюджет жүйесінің жұмыс істеуінің, бюджет қаражатының құралуы мен пайдаланылуының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен пайдаланудың негізгі ережелерін, принциптерін және тетіктерін белгілейді.

1-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы

  1. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы Қазақстан Республикасының Кодексінен негізделеді, осы Кодекстен және қабылдануы осы Кодексте көзделген нормативтік құқықтық актілерден тұрады.
  2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Кодекстегіден өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

2-бап. ҚазақстанРеспубликасы бюджет заңнамасыныңқолданылуы

  1. ҚазақстанРеспубликасының бюджет заңнамасыныңҚазақстанРеспубликасыныңбүкілаумағындакүшіболадыжәнебарлықжекежәнезаңдытұлғаларғақолданылады.
  2. Осы Кодекстекөзделгенжағдайлардықоспағанда, осы КодекстіңмемлекеттікмекемелергеқатыстыережелеріҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкінежәнеҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңбюджетінен (шығыстарсметасынан) қаржыландырылатынмемлекеттікмекемелергеқолданылмайды.
  3. ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметі мен жергіліктіатқарушыоргандардыңтиісіншереспубликалықжәнежергіліктібюджеттерденкезектіқаржыжылынаақшабөлутуралыактілері, осы актілердіңқайтарымдынегіздеақшабөлутуралыережелерінқоспағанда, ағымдағықаржыжылыаяқталғаннанкейінкүшінжояды.

Жоспарлыкезеңніңекіншіжәнеүшіншіжылдарыбойыншареспубликалық бюджет туралызаңға (жергілікті бюджет туралымәслихатшешіміне) қосымшалардыңқолданысыкелесіжоспарлыкезеңгеарналғанреспубликалық бюджет туралызаңның (жергілікті бюджет туралымәслихатшешімінің) қолданысқаенгізілуіменкүшінжоятынболады.

  1. Республикалық бюджет туралызаң, жергілікті бюджет туралымәслихаттыңшешімі, ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметі мен жергіліктіатқарушыоргандардыңолардыіскеасырутуралыактілері, сондай-ақоларғаөзгерістер мен толықтыруларенгізутуралынормативтікқұқықтықактілертиістіқаржыжылының 1 қаңтарынанбастапқолданысқаенгізіледі.

9-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет

  1. Осы Кодексте айқындалған түсімдер есебінен қалыптастырылатын және аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда (облыстық маңызы бар қалада) мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет болып табылады.
  2. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының шешімімен бекітіледі.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» №434 Заңы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізудің ережесі» №648 бұйрықтары

  2017 2018
Айлықесептіккөрсеткіш (теңге) 2269 2405
Жалақының ең төменгі мөлшері (теңге) 24459 28284
Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы (теңге) 24459 28284
Зейнетақының ең төменгі мөлшері (теңге) 28148 33745

 

Білім беру саласы

 

 № Көрсеткіші 2017 ж 2018 жжоспар
1 Мектептердің саны, барлығы  оның ішінде: 2 2
2 орта мектеп 2 2
3 негізгі мектеп
4 бастауыш мектеп
5 оқитын балалар саны, барлығы  оның ішінде; 1366 1387
6 Сынып саны 66 66
  Мектептентысмекемелер саны
1 Мектептентысмекемелердеқамтылғанбалалар саны
2 Жаратылыстану-математика пәндерібойыншамектепбітірушілердіңарасындабілім беру бағдарламаларынтабысты (өтежақсы/жақсы) меңгергеноқушыларүлесі, %    
3 Мүмкіндіктерішектеулібалалардыңжалпысаныныңішіндебалалардыңинклюзивтібілімменқамтылуы,%    
4 Мектепкедейінгібалалармекемесініңбарлығы, оныңішінде: 2 2
5 балабақшада    
  жекеменшікбалабақша 1 1
1 шағынорталықтарда 1 1
2 Мектепкедейінгібалалармекемесіндегіжалпыоқытылатынбалалар саны, оныңішінде 75 75
3 балабақшаларда
4 жекеменшікбалабақшаларда 50 50
5 шағынорталықтарда 25 25
6 Кезектетұрғанбалалар саны, адам 90 95
7 Балаларды (3-6 жас) мектепкедейінгітәрбиеменжәнеоқытуменқамту, %(2017ж. жоспар 75,2) 10,8 10,8
8 оныңішіндежекеменшікмектепкедейінгіұйымдаржелілеріндамытуесебінен, %(2017ж. жоспар 10) 7,2 7,2
9 Ыстықтамақпенқамтылғанмектептер саны 2 2
10 Ыстықтамақпенқамтылғанбалалар саны 214 214

 

 

Мектепке дейінгі білім мекемелерінің желісін кеңейтуге ерекше назар аударылды. Бүгінгі күні 1 жеке меншік балабақша мен 1 шағын орталықта 75 бала тәрбиеленіп, мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылғандар үлесі  3-6 жасқа дейін 10,8% (облыстық көрсеткіш – 83,0 пайыз) құрап отыр.

2017 жылы «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру» бағдарламасы аясында жаңадан 1 жекеменшік «Әкежан»балабақшасы (50 орын) ашылды.

Ауылдық округінің оқушылары пән олимпиадасының қорытындысы бойынша 7 оқушы 2-3 орынды иеленді. Білім саласындағы маңызды және өзекті мәселенің бірі – оқыту сапасының деңгейін арттыру. «Ақбота» интелектуалды конкурсын0 155 оқушылар қатысып 25 бастауыш сынып оқушылары мен 19 жоғары сынып оқушылары 2-3 орындарға ие болды. Сонымен қатар «Адам және табиғат» конкурсында 6 оқушы 2-3 орындарға ие болды.

2017-2018 оқу жылынан бастап барлық сынып оқушылары жаңартылған білім беру мазмұнына және 5 күндік оқу аптасына көшті.

Ауылдық округі бойынша барлығы 132 мұғалімдер жұмыс істейді. Оның ішінде жоғары білімді 114, арнаулы орта білімді 18 мұғалімдер білім береді. Оның ішінде жоғарғы категориялы 12 мұғалім, бірінші категориялы-44 мұғалім, екінші категориялы-37 мұғалім және категориясыз-39 мұғалім бар.

.Әлеуметтік сала

Көрсеткіші 2017ж

 

2018 ж
Еңбек ресурстары, адам 3175 3320
Ресми тіркелген жұмыссыздар 17 13
Ресми емес жұмыссыздар 19 19
Жұмыссыздық  деңгейі % 0,005 0,005
Аз қамтылған отбасылар саны, 77
Аз қамтылған адам саны 385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 жылы 198 отбасыға немесе 714  балаға  14341,3 мың теңге  18  жасқа  дейінгі  балаларға  жәрдемақы тағайындалды, өмірдің қиын жағдайында қалған азаматтарға 11 азаматтарға 714,3 мың.теңгенге әлеуметтік көмек көрсетілді.

«Өрлеу»  пилоттық бағдарламасы аясында 2017 жылы 10 отбасыға немесе 61 адамға 1825,0  мың теңге көлемінде шартты ақшалай көмек төленді.

Жәрдемақы тағайындалған отбасылардың еңбекке қабілетті 65 адамы жұмыспен қамтылды, оның ішінде 33 азамат әлеуметтік жұмыс орындарына, 11  азамат ақылы қоғамдық жұмыстарға және 21 азамат кәсіби оқу курстарымен қамтылды.

2017 жылы ауылдық округінің ішіндегі жолдарды қыс мезгілінде күтіп

ұстау жұмыстарына 220,0 мың. теңге бөлініп, игерілді

 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы «Бюджет кодексінің» 75 бабының 2 тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының  6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қордай аудандық мәслихат 2018 – 2020 жылдарға арналған ауылдық округ бюджеттері  4 қосымшасына сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемде бекітті

1)кірістер –  31210,0 мың теңге,

2) шығындар –  31210,0  мың теңге;

және 2018 жылы аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратының бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенция 25575,0 мың теңге сомасында

Жамбыл ауылдық округінің  2018 жылға бекітілген бюджет: кіріс бөлігі – 31210,0 мың. теңге шығыс бөлігі – 31210,0 мың. теңге құрады

Ауылдық бюджеттің кірістері келесі көлемдерде бекітілді (мың. теңге):

Салықтықтүсімдер 5635,0
Салықтықеместүсімдер  
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер  
Трансферттертүсімдері 25575,0

2018 жылға арналған ауылдық бюджеттің кіріс бөлігі5635,0 мың теңгеге жоспарланған, 2017 жылмен салыстырғанда 1784,0  мың теңгеге азайды. Салық түсімдері жергілікті бюджет есебінен Қордай ауданы Жамбыл ауылдық округі есебінен қалыптасады жеке табыс салығының сомасы 761,0  мың теңге,  жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық сомасында 114,0  мың теңге, жер салығы бойынша – 463,0 мың теңге, жеке тұлғалардан көлік құралдары салығы бойынша-3820,0 мың теңге, елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы 26,0 мың теңгеге, заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық -451,0 мың теңге.

 

 

2018 жылға Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық әлеуметтік-маңызды жобалар:
Объектініңатауы Сомасы (млн. теңге)
Қордай ауданы Жанатурмыс ауылында № 29 орта мектебінің жылу қазандығын салу 58 859

 

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» бағдарламасының шеңберінде бағдарламаның бірінші бағыты аясында 5 адам қысқа мерзімді кәсіби курстарын оқыды. Сонымен қатар4 адам техникалық және кәсіптік білім алу мақсатында «тігінші» мамандығы бойынша 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап оқуға жолданды.

Бағдарламаның 3-ші бағыты аясында ауылдық округіндегі жұмыссыздарды бос жұмыс орындарына орналастыру, әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар практикасы және ақылы қоғамдық жұмыстар ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді.

Әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін 33 адам жұмысқа жолданды.

Ақылы қоғамдық жұмыста ақылы қоғамдық жұмысқа 11 адам қабылданды.

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының І–бағыты бойынша кәсіптік оқуға 21 азамат жіберілді. Олар аспазшы, маникюр, электромонтер, тігінші, сылақшы және компьютер оқуларына жіберілді.

Екінші  бағыты кәсіпкерлікті  дамыту бойынша  ағымдағы жылы  мал шаруашылығымен айналысу үшін 1 азамат  3 000 000 теңге несие алды.

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының үшінші бағыты бойынша «Жастар тәжірибесі» бағдарламасымен 2 жас маман жұмыспен қамтылды.

 

2018 жылы жаңа бала-бақша құрылысы жүргізу жоспарланған.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov