Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай ауданы әкімдігінің

білім бөлімі басшысының

2016 ж. «31» қазандағы №148

бұйрығымен   бекітілді
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы                             464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы                                            003 – Жалпы білім беру

бюджеттiк бағдарламаның басшысы                                                           Райымқұлов Қуат Жұмабайұлы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Жалпыбілімберугеарналғаншығындардыжүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
iскеасыру тәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жалпы білім беруді қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ғаи герілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегiiс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттіксатып алудың жылдық жоспарынбекіту Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбек ақыларын, демалыс ақыларын және жәрдем ақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеп алу шараларын ұйымдастыру Х Х Х
Бөлімніңқызметкерлерінееңбекақыларын, демалысақыларынжәнежәрдемақыларынқолданыстағызаңнамаларғасәйкесуақтылытөлеу Х Х Х
Жұмысберушілердіңжарналарынуақтылытөлеу Х Х Х
Коммуналдықтөлемдерүшінтөлемдердіуақтылыжүргізу Х Х Х
Қызметкерлердіңіс-сапаршығындарыныңуақтылыөтелуінқамтамасызету Х Х Х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жалпы білім беру саласындағы 49 мектепті 4748,9 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету  

 

 

саны

 

 

 

4456,2

 

 

 

4456,2

 

 

 

4748,9

 

 

 

4748,9

 

 

 

4748,9

Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету  

 

%

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 100 %  

 

 

 

%

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
4747812 4589204,0 4666175,0 4726129,0 4723702,0

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай ауданы әкімдігінің

білім бөлімі басшысының

2016 ж. «31» қазандағы №148

бұйрығымен   бекітілді

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы           464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы                         004 – Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

бюджеттiк бағдарламаның басшысы                                       Райымқұлов Қуат Жұмабайұлы

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеп алу шараларын ұйымдастыру Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х Х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру  

 

 

саны

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету  

 

%

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
13167,0 13300,0 13238,0 15227,0 0,0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай ауданы әкімдігінің

білім бөлімі басшысының

2016 ж. «31» қазандағы №148

бұйрығымен   бекітілді

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2016 ж. «   __» _________

мөрдің орны

Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы                                    464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы                                                  005 – Ауданның (областык маңызы бар қаланың)   мемлекеттік    білім   беру  мекемелер   үшін  оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

бюджеттiк бағдарламаның басшысы                                                                 Райымқұлов Қуат Жұмабайұлы

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Ауданның (областыкмаңызы бар қаланың) мемлекеттікбілім беру мекемелерүшіноқулықтар мен оқу-әдiстемелiккешендердісатыпалужәнежеткізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді

жүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету

iскеасыру тәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауданның (областыкмаңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Ауданның (областыкмаңызы бар қаланың) мемлекеттікбілім беру мекемелерүшіноқулықтар мен оқу-әдiстемелiккешендердісатыпалужәнежеткізу Х Х Х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiңатауы Өлшем бiрлiгi Есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлыкезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданның (областыкмаңызы бар қаланың) мемлекеттікбілім беру мекемелерүшіноқулықтар мен оқу-әдiстемелiккешендердісатыпалужәнежеткізуінқамтамасызету  

 

 

саны

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

0

Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету  

 

%

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
66155 119442 142496 90942 90992

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай ауданы әкімдігінің

білім бөлімі басшысының

2016ж. «31» қазандағы №148

бұйрығымен   бекітілді

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2016 ж. «__» _________

мөрдің орны

Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы             464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы                            006 – Балаларға  қосымша білім беру

бюджеттiк бағдарламаның басшысы                                         Райымқұлов Қуат Жұмабайұлы

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Балаларға қосымша білім беруг еарналған шығындарды жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
Iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Балаларға қосымша білім беруге арналған шығындарды жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ғаигерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iскеа сыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбек ақыларын, демалыс ақыларын және жәрдем ақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеп алу шараларын ұйымдастыру Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбек ақыларын, демалыс ақыларын және жәрдем ақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х Х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы Өлшем бiрлiгi Есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Балаларға қосымша білім беру саласындағы 9 мектептен тыс мекемені 247,5 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету  

 

саны

 

207,2

 

231,8

 

247,5

 

247,5

 

247,5

Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету  

%

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 100 %  

%

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
192110,0 228606,0 282279,0 221321,0 224045,0

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай ауданы әкімдігінің

білім бөлімі басшысының

2016 ж. «31» қазандағы №148

бұйрығымен   бекітілді

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы     464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы    009 – Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

бюджеттiк бағдарламаның басшысы                  Райымқұлов Қуат Жұмабайұлы

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеп алу шараларын ұйымдастыру Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х Х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдары саласындағы 11 мемлекеттік мекемені 380,65 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету  

 

 

саны

 

 

 

380,75

 

 

 

380,65

 

 

 

380,65

 

 

 

380,65

 

 

 

380,65

Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету  

 

%

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 100 %  

 

 

 

%

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

100 %

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
284731,0 291452,0 356709,0 280718,0 280718,0

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай ауданы әкімдігінің

білім бөлімі басшысының

2016 ж. «31» қазандағы №148

бұйрығымен   бекітілді

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2016 ж. «__» _________

мөрдің орны

Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы           464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы                         067  – Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

бюджеттiк бағдарламаның басшысы                                       Райымқұлов Қуат Жұмабайұлы

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне  байланысты аудандық
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
Iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Х Х Х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы Өлшем бiрлiгi Есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлыкезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары  

саны

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету  

 

%

 

100 %

 

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

 

 

100 %

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
121757 25628 170711 109163 109163

 


Egov