Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Қаракемер ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «05» маусым №24

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.Д
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018ж. «5» маусым

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-“Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер

коды және атауы:                                             ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001-«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі  қызметтер»

және атауы:

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Бақаев Жұлдызбек Төленұлы-Жамбыл облысы

Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округінің әкімі

 

.

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімі аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудандық маңызы бар қаланың, ауыл, кент ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты Ауылдық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
  Іске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органның жұмысын жетілдіру және ауыл округі әкімінің қызметін орындаушы билік ретінде қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi ҚР-нің президентінің,Премьер-Министрдің,облыс,аудан әкімінің қаулыларын,шешімдерін сенімді іске асыруды қадағалау және қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100%- ға игерілуін қамтамасыз ету.Қаракемер ауылдық округінде информациялық-аналитикалық қамтамасыз етуді жақсарту
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2018 2019 2020
Қаракемер ауылылдық округі әкімінің аппаратында тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Аппараттың қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2016 2017 2018 2019 2020
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес  аппараты ұстау бірлік  

7

7 7 7 7
Аппараттың ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 6,25        7,25 7,25 7,25 7,25
Аппараттың қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 3 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi

жыл

ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
14504,0  17644,0 17543 17703,0 18133,0

 

Қаракемер ауылдық округі әкімі                                                     Ж.Бакаев              

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018ж. «5»   маусым  № 24

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2018 жыл  « 05» маусым

                                                        БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің  аппараты»КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 022 -“Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі Мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты Ауылдық
    мазмұнынабайланысты Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    Іскеасырутәсілінеқарай жеке    
    ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттік органның күрделі шығыстары. Материалдық техникалық базасын нығайту.
Бюджеттікағдарламаныңміндеттері Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуге материалдық техникалық базасын нығайту.
Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар     Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
        2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1       2 3 4
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
       
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
    2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері:            
Компьютер сатып алу дана   2 1 0 0
Нотбук сатып алу дана     1    
Көп функционалды құрылғы дана   2      
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге   509,5 320,0 0 0

 

Қаракемер ауылдық округі әкімі Ж.Бакаев

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «05»   маусым  № 24

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2018 ж  « 05» маусым

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округі әкімінің  аппараты»КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 004 – «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру »

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т.Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы  2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қақпатас ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған  Қордай  ауданы ауылдық округтерінің  бюджеттері туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Ауылдық
мазмұнынабайланысты Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Қаракемер  ауылындағы «Ырыс »  балабақшасында мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру Х Х Х
  Х Х Х
  Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
бірлік 2016ж 2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдары саны 0 0 1 0 0
«Ырыс»  балабақшасында тәрбиеленетін балалар саны бала 0 0 90 0 0
«Ырыс»  балабақшасының штат саны бірлік 0 0 32,10 0 0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың
теңге
2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж
Бюджет қаражатыныңкөлемі мың
теңге

 

0

 

0

 

22818,0

 

0

 

0

 

 

 

Қаракемер ауылдық округінің әкімі            Ж.Бакаев

 


Egov