Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бөлімше басшысы

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Балпукова Салтанат Канатбекқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии))
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімі аппаратының АХАЖ

 бөлімшесінің басшысы
Е-3 санаты
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

25 маусым 1980 жылы
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы, Қордай ауданы
Ұлты/Национальность* қазақ
Бiлiмi/Образование жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
2001 ж.Қырғыз мемлекеттік университеті
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Юриспруденция
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 21.04.2003ж. №560 хатына сәйкес мемлекеттік қызметте істеуге кедергі жоқ
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 20.05.2003 ж
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки (дата и оценка)
тиімді, 08.04.2016 ж.
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки  (переквалификации) и повышения квалификации
08.11.2013 ж. Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығында біліктілігін арттырды

30.05-03.06.2016 ж Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығында біліктілігін арттырды

 

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны
Место печати

 

 

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
    ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
2001 ж. 2002 ж. Юрист-консультант, АО «Акбулын», Кордай ауылы
2003 ж. 2006 ж. Специлист, АХАЖ бөлімі, Қордай ауылы
2006 ж. осы күнге дейін Басшы, АХАЖ бөлімі аудан әкімі аппараты,

Қордай ауылы

 

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
Дадабаева Жанат Сәбитқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны
Место печати

  


Egov