Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                 1-қосымшасы

Нысан

Ауқатты ауылдық округі әкімінің 2016 жылғы «18»  мамыр    № 14  өкімімен бекітілді

«Келісілді»

Нысанылы трансферт бөлетін жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы  Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ-нің  басшысы

________________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016 ж. «     » _____________

 

М.О.

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы

Ауқатты  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Қарымсақов Данияр Еркінбаевич – Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты  ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы

 

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу Х Х Х
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ауқаттыауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау жергілікті бюджет және республикалық трансферттер бойынша мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысы 30% қаржыландыру бірлік 7 8 8 8 8
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 2 3 3 2 2
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ауқатты  ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  азаматтық қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 3 3 3 3 3
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:            
Сапа көрсеткіштері:            
Тиімділік көрсеткіштері:            
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

17003,0

97,0

16446,0

127,0

20508,0

3272,0

17496,0

0

17496,0

0

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «18» мамыр №14 өкімімен

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-“Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылдық округі әкімінің аппараты”
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016- 2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 “Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар         қала,кент,ауыл,ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер”
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ауқатты ауылдық округінің әкімі : Д.Е. Қарымсақов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізіҚазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзәрлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: аудандық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
мазмұнына қарай:  мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы_____
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:Мемлекеттік органдармен қарам-қатынастарын жақсартып Ауқатты ауылдық округінің  әкімінің аппаратының жұмысын жақсарту және ауыл округінің әкімінің қызметін-орындаушы билік ретінде қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)ҚР-ң Президентінің,Премьер-Министрдің,облыс,аудан әкімінің қаулы-қарарларын,шешімдерін сенімді іске асыруды қадағалау және қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету

Ауқатты ауыл округінде информациялық-аналитикалық қамтамасыз етуді жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Аппараты қаржыландыру,қызметкерлердің біліктілігін көтеру, материалдық-техникалық базасын нығайту

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағы жылжоспары Жоспарлыкезең
2014 2015 2016 2017 2018
мың теңге 17003,0 16446,0 20508,0 17496,0 17496
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашыєыстар мың теңге 17003,0 16446,0 20508,0 17496,0 17496

Бюджеттіккіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 “Республикалықбюджеттенберілетінтрансферттересебінен”
Бюджеттіккіші бағдарламаның түрі:республикалық
мазмұнынабайланыстымемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсетуағымдағы/даму ағымдағы                                                                                                             Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Аппараты қаржыландыру,қызметкерлердің біліктілігін көтеру, материалдық-техникалық базасын нығайту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағы жылжоспары Жоспарлыкезең
2014 2015 2016 2017 2018
Аппараты қаржыландыру 97,0 127,0 3272,0 0,0 0,0

 

Бюджеттіккіші бағдарламабойыншашығыстар Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағы жылжоспары Жоспарлыкезең
мың теңге
Жалпыбюджеттіккіші бағдарламабойыншашығыстар мың теңге 97,0 127,0 3272,0 0,0 0

Бюджеттіккіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 “Жергілікті бюджет қаражатыесебінен”Бюджеттіккіші бағдарламаның түрі:аудандық
мазмұнынабайланыстымемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсетуағымдағы/даму ағымдағы                                                                                                             Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Аппараты қаржыландыру,қызметкерлердің біліктілігін көтеру, материалдық-техникалық базасын нығайту

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағы жылжоспары Жоспарлыкезең
2014 2015 2016 2017 2018
. Апаратықаржыландыру 16906,0 16319,0 17236,0 17496,0 17496

 

Бюджеттіккіші бағдарламабойыншашығыстар Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағы жылжоспары Жоспарлыкезең
2014 2015 2016 2017 2018
мың теңге 16906,0 16319,0 17236,0 17496,0 17496
Жалпыбюджеттіккіші бағдарламабойыншашығыстар мың теңге

 

Ауқатты   ауылдық округінің әкімі                                                                  Д.Қарымсақов

 

 

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________


Egov