Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                 1-қосымшасы

Нысан

Қарасу ауылдық округі әкімінің 2016 жылғы «22» шілде    № 28 өкімімен бекітілді

«Келісілді»

Нысанылы трансферт бөлетін жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы  Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ-нің  басшысы

________________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016 ж. «     » _____________

 

М.О.

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы

Қарасу  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Кузербаев Мырзағали Ыстыбаевич- Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы

 

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу Х Х Х
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасуауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау бірлік 8 14 15 15 15
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 3 1 3 2
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 8 14 15 15 15
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:            
Сапа көрсеткіштері:            
Тиімділік көрсеткіштері:            
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

21652

165

14828

220

17407

2758

14070 14070

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің 2016 жылғы «22» шілдедегі

№28-ө өкімімен бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

 

_________________А. Қырықбаев

2016 ж. «_____» ____________

 

М.О.

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу  ауылдық округі әкімінің

бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 1236550 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу  ауылдық округі әкімінің аппараты

» КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:     001 –Бюджеттік бағдарламаның басшысы:»Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар

қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің  қызметін қамтамасыз ету жөніндегі

қызметтер»

 

Кузербаев Мырзағали Ыстыбаевич – Жамбыл облысы Қордай ауданы

Қарасу  ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-                         Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджет кодексі,

құқықтық негiзi:       «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы,

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбірмәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:                                Ауылдық округ әкімінің қызметін ақпаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық

және материалды-техникалық қаматамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті

(түпкілікті нәтиже):                                                Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы

биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз

етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):

Ауылдық округті ұстауға арналған шығыстарды жүргізу, оның ішінде Жамбыл

облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау,

мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру,мемлекеттік қызметшілердің

іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс қызметтеріне ақы төлеу,

коммуналдық төлемдерді жүргізу, ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі

құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды, шығыс және

жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл(жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 21817 15048 17407 14070 14070

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                            Қарасу  ауылдық округі әкімі аппаратын ұстау мақсатындаокруг аппаратын ұстау

үшін  республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен

шығыстарды жүргізу.

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау бірлік 8 14 15 15 15
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық округі әкімінің мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік     8
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу бірлік 8 14 15 15 15
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 2380
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 165 220 378
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 165 220 2758

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):

ауылдық

Ауылдық округті ұстауға арналған шығыстарды жүргізу, оның ішінде Жамбыл

облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау,

мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру,мемлекеттік қызметшілердің

іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс қызметтеріне ақы төлеу,

коммуналдық төлемдерді жүргізу, ғимараттарды, үй- жайларды, негізгі

құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды, шығыс және

жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау бірлік 8 8 8 8 8
ауылдық округі әкімінің аппаратын ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 7 7 7 7 7
ауылдық округі әкімінің аппаратының әкімшілік ғимаратын ұстау бірлік 1 1 1 1 1
ауылдық округі әкімінің аппаратын қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
ауылдық округі әкімінің аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 3 1 3 1
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 21817 15048 14649 14070 14070

 

 

Қарасу  ауылдық округінің әкімі      М.Кузербаев

 

 

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________А.Есполов

«___» ________________ ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov