Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай аудандық мәслихаты  хатшысының

Өкімімен бекітілді
2016 ж. «07» желтоқсан  №70

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Қордай аудандық мәслихаты аппаратының
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:     1126502 – «Қордай аудандық мәслихаты аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  001 – Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Нурсипатов Руслан Маратұлы – Қордай аудандық мәслихатының хатшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы   4 желтоқсандағы №95-IV  бюджеттік          кодексі, “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізіу туралы” 2013 жылғы 3 желтоқсандағы ҚР
Заңы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрық
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне

байланысты

аудандық
мазмұнынабайланысты мемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
iскеасыру

тәсiлiне қарай

жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Аудандық мәслихаттың ақпараттық-аналитикалық және құқықтық деңгейін көтеру
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Аудандық мәслихатаппраратыныңқызметініңтиімділігі мен нәтижесінкөтеру
Бағдарламаныiскеасыру жөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңде iскеасырумерзiмi
2016 ж 2017 ж 2018 ж
1 2 3 4
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл

2014 ж

ағымдағы жылжоспары

2015 ж

жоспарлыкезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданныңбюджетінорындау жәнеаудандықуәкілеттіорганды 6штаттықбірлігімен ұстауды қамтамасызету саны 6 6 6 6 6
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Қаржыжылынажоспарланған бюджеттікқаражаттардың         100 % – ға игерілуінқамтамасызету % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді мемлекеттіксатыпалужөнінде бекітілгенжылдықжоспарға сәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді 100 % сатыпалу % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
16197 16799 20586 17601 17601

Қордай аудандық мәслихаты хатшысының

2016 жылғы «07» желтоқсандағы

№70 Өкімімен бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

 

_________________А. Қырықбаев

2016 ж. «_____» ____________

 

М.О.

 

Қордай аудандық мәслихаты аппаратының

бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 112 – «Қордай аудандық мәслихаты аппараты» ММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                              Нурсипатов Руслан Маратұлы- аудандық мәслихат хатшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-                         Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджет кодексі,

құқықтық негiзi:    «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы,

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбірмәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:                                Аудандық мәслихаттың ақпараттық-аналитикалық және құқықтық деңгейін көтеру__

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті

(түпкілікті нәтиже):                                                Аудандық мәслихат аппаратының қызметінің тиімділігімен нәтижесін көтеру

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                            Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын

жақсарту

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 16197 16799 20586 17601 17601

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                            Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін

Республикалық  бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен

шығыстарды жүргізу.

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес аппаратты ұстау бірлік 6 6 6 6 6
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен аппараттың мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік 6    
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен аппараттың азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу бірлік 5 5 5 5 5
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 3177
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 151 185 419    
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 151 185 3596

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                        Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін арналған

шығыстарды жүргізу , оның ішінде Қордай аудандық мәслихатының аппаратын ұстау

мемлекеттік қызметшілердің  біліктілігін арттыру,

мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын  қамтамасыз ету,

байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі  құралдарды,

жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды,

шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес аппаратты ұстау бірлік 6 6 6 6 6
Аппараттың ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 5 5 5 5 5
Аппараттың қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 2 2 2 2 2
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 16046 16614 16990 17363 17363

 

Аудандық мәслихат хатшысы                                                                                   Р. Нурсипатов

 «Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________А.Есполов

«___» ________________ ж.

 


Egov