Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

Қордай ауданы Сортобе ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2016 жылғы«07» желтоқсан   №25-ө

 «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Сортөбе уылдық округінің әкімі  Буларов Ильяс Юсупович.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу Х Х Х
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сортөбе ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 12 12 12 12 12
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу   бірлік 3 2 3
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сортөбе ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 6 6 7 7 7
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:            
Сапа көрсеткіштері:            
Тиімділік көрсеткіштері:            
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
23608

166

18175

221

26394

       4615

30492

0

30492

0

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                           Буларов И.Ю.

 

 • Приложение 1
  к Правилам разработки и
  утверждения (переутверждения)
  бюджетных программ (подпрограмм)
  и требованиям к их содержанию
 • форма

Утверждена
приказом (распоряжением)
Сортобинского сельского округа

Кордайского района Жамбылской области

 • от  07 декабря 2016 года № 25
 • «Согласована»*
  Руководитель
  отдел экономики и бюджетного плагирования
 • акимата Кордайского района

  ____________________________А.Есполов
  (подпись, фамилия, имя, отчество)
  «__» _________ 20__ года.
  место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

КГУ “Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области”

на  2016 – 2018 годы

Код и наименование администратора бюджетной программы:123 – КГУ “Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области”
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 “Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,города районного значения, поселка, села, сельского округа”

Руководитель бюджетной программы : Аким Сортобинского сельского округа  Буларов Ильяс Юсупович

Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан  №95-IV, от 04 декабря 2008 года Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195

 

Описание (обоснование)бюджетной программы

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
вид бюджетной программы

 

в зависимости от уровня государственного управления  

районый

 

в зависимости от содержания

 

Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы
в зависимости от способа реализации

 

индивидуальная

 

текущая/развитие

 

текущая

 

цель бюджетной программы

 

Улучшение работы государственного органа
задачи бюджетной программы

 

Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы
Мероприятия по реализации программы

 

срок реализации в плановом периоде
2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4
Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы х х х
Утверждение годового плана гос закупа х х х
Организовать согласно утвержденного плана гос.закуп приобретение товаров услуг и работ х х х
Организовать выплату работникам аппарата заработной платы и оплаты трудовых отпусков лечебного пособия своевременное согласно действующего законадательство х х х
Своевременное перечисление взносов работодателей х х х
Своевременное перечисление коммунальных платежей х х х
Своевременное перечисление командировочних расходов работникам аппарата х х х
наименование показателей бюджетной программы

 

единица измерения

 

отчетный год

 

план текущего года

 

плановый период

 

2014 2015 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7
показатели прямого результата % 100 100 100 100 100
Исполнение бюджета индивидуального Содержание штата  сельского округа  в количестве- 19 штатных  единиц чел 12 12 12 12 12
Обеспечить повышение  квалификации гос.служищих чел. 3 2 3
Сортобинского /о Кордайского района Жамбылской области выделены транферты из республиканского бюджета гражданским служащим на повышение зар.платы  и леч.пособия в размере одного оклада в связи с переходом на новый модуль , так же гос. служищим повышение зар.платы на 30 % чел. 6 6 7 7 7
Обеспечить  исполнение бюджета на текущий финансовый год            
Обеспечить согласно утвержденногоплана гос.Закупок приобретение товаров услуг и работ на 100%            
Показатели конечного результата            
Показатели качества            
Показатели
эффективности
           
Объем бюджетных
средств
тыс.

тенге

23608

166

18175

221

26394

       4615

30492

0

30492

0

  Руководителя администратора
   бюджетной программы                                                                      Буларов И.Ю.


Egov