Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайтабекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                 1-қосымшасы

Нысан

Сұлутөр ауылдық округі әкімінің 2015 жылғы «31» қазан    № 25  өкімімен бекітілді

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысы

____________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016 ж. «     » _____________

 

М.О.

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы

Сұлутөрауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Мырзагулов Еркебай Абдиевич- Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы

 

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу Х Х Х
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау бірлік 5 5 5 5 5
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 3 0 1 0 0
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сұлутөр  ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 7 7 7 0 0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:            
Сапа көрсеткіштері:            
Тиімділік көрсеткіштері:            
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

12754

 

9711

250

11264

1414

10971

0

10996

0

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                    Мырзагулов.Е.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                2-қосымшасы

 

нысан

Сұлутөр ауылдық округі әкімінің

өкімімен бекітілді

2016 ж.”31″ қазан № 25

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасының басшысы

____________ А.Қырықбаев

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ж«  ___»  ____________

 

             
             
             
             
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

123 – “Жамбыл облысыҚордайауданыСұлутөрауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ

Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы

                                                                  2016-2018жылдарғаарналған

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:     001 “Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер”

Бюджеттік бағдарламаның басшысы        Мырзагулов.Е.А..

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық

 

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

 

Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 

Мазмұнына қарай жеке

 

Іске  асыру түріне  қарай

 

ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органның жұмысын жетілдіру және ауыл округі әкімінің қызметін орындаушы билік ретінде қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Аппаратты қаржыландыру, қызметкерлердің біліктілігін көтеру.  Бюджеттен бөлінген қаржыны мақсатты және  толық игеру

 

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

 

 
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
    2014жыл 2015жыл 2016 жыл 2017жыл 2018
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардыңигерілуінқамтамасызету Мыңтеңге 12754 9711 11264 10971 10996
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар Мыңтеңге 12754 9711 11264 10971 10996
 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі: Республикалық

 

Мазмұнына қарай Аппараттықаржыландыру, қызметкерлердіңбіліктілігінкөтеру

 

Іске  асыру түріне  қарай

 

Ағымдағы

ағымдағы/даму

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

Республикалықбюджеттенберілетінтрансферттересебінен

 

 

Тікелейнәтижекөрсеткіштері Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
2014жыл 2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018 жыл  
Жеке қаржыландыружоспарынорындаужәнеауылдықокругіндегі12штаттықбірлігінұстаудықамтамасызету бірлік 12 12 12 12 12  
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардыңигерілуінқамтамасызету              
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужөніндебекітілгенжылдықжоспарғасәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалу              

 

Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2014жыл 2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018 жыл
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардыңтолықигерілуінқамтамасызету мыңтеңге 0 250 1414 0 0
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар мыңтеңге 0 250 1414 0 0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: жергілікті  бюджет қаражаты  есебінен

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық

 

Мазмұнына қарай Аппараттықаржыландыру, қызметкерлердіңбіліктілігінкөтеру

 

Іске  асыру түріне  қарай

 

Ағымдағы/ағымдағы/даму

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

жергілікті  бюджет қаражаты  есебінен

 

 

Тікелейнәтижекөрсеткіштері Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
2014жыл 2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018 жыл  
Жеке қаржыландыружоспарынорындаужәнеауылдықокругіндегі12штаттықбірлігінұстаудықамтамасызету бірлік 12 12 12 12 12  
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардыңигерілуінқамтамасызету              
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужөніндебекітілгенжылдықжоспарғасәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалу              

 

Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар Өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2014жыл 2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018 жыл
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардыңтолықигерілуінқамтамасызету Мыңтеңге 12754 9461 9850 10971 10996
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар Мыңтеңге 12754 9461 9850 10971 10996

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                    Мырзагулов.Е.А.

              «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________    


Egov