Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Жарғы

Қордай ауданы әкімдігінің

 2014 жылғы «24» желтоқсандағы

№ 633 қаулысымен бекітілген

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік   мекемесі туралы жарғы

 

 

1.Жалпы ережелер

 

1.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Орталық) заңды тұлға мәртебесіне ие, Қазақстан Республикасы Үкіметінің2013жылғы19 маусымдағы № 636 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамту 2020 жол картасына (бұдан әрі– Бағдарлама) қатысушыларды Жамбыл облысы, Қордай  ауданыаумағындажұмыспен қамтуға және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөніндегі функцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдық-құқықтық мекеме нысанында құрылған коммерциялық емесұйымболыптабылады.

2.Мемлекеттік мекеменің түрі: коммуналдық.

3.МемлекеттікмекемеЖамбыл  облысы,Қордайауданыныңәкімдігінің 2011жылғы«28»сәуірдегі№183қаулысыменқұрылған.

4.Жамбылоблысы,ҚордайауданыныңәкімдігіОрталықтың   құрылтайшысыболыптабылады.

Құрылтайшының заңды мекенжайы:Жамбыл облысы,Қордай ауданы, Қордай ауылы,Төле би көшесі  №106.

5.«Жамбыл облысыҚордайауданыәкімдігініңжұмыспенқамтужәне әлеуметтікбағдарламаларбөлімі»коммуналдықмемлекеттікмекемесі  Орталықтыңтиістісалауәкілеттіорганыболыптабылады.

6.Орталықтың толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Жамбыл облысыҚордай ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы»коммуналдық мемлекеттік мекемесі;
Орыс тілінде: Коммунальное государственное учреждение «Центр занятости населения» отдела занятости и социальных программакимата  Кордайского  района Жамбылской области».

 1. Орталықтың орналасқан жері: пошталық индексі 080400,Қазақстан Республикасы,Жамбыл облысы,Қордай ауданы,Қордай ауылы, Төлеби көшесі №120.

 

 

2.Орталықтың заңды мәртебесі


8.Орталық құрылды деп есептеледі және о лмемлекетті ктіркелген сәтінен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.
9.Орталықтың дербес балансы, Қазақстан Республикасының банкісі туралы заңнамасына сәйкес қазынашылықта шоттары, бланкілері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік және орыс тілдеріндегі атауы бар мөрлері мен мөртаңбалары болады, сотта талапкер және жауапберуші болып шығады.
10. Орталық басқа заңды тұлғаны құра алмайды,сондай-ақ құрылтайшы (қатысушы)бола алмайды.
11. Орталықтың кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде құрылымдық бөлімшелері (штаттық бірліктері) болуы мүмкін.
12. Орталық өз міндеттемелері бойынша өзініңиелігіндегіқаражатпен жауап береді.Орталықтыңақшасыжеткіліксізболғанкезде,оның міндеттемелерібойыншаҚазақстанРеспубликасынемесеәкімшілік-аумақтық бірліктистібюджеттіңқаражатыменсубсидиарлықжауаптылықтаболады.
13.Орталықтыңазаматтық-құқықтықмәмілелеріоларҚазақстан РеспубликасыҚаржы министрлігі қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді.

 

3.Орталыққызметінің мәні мен мақсаттары


 1. Орталыққызметініңмәніжұмыспентұрақтыжәненәтижеліқамтуды ұйымдастыру,жұмыссыздықтықысқартуарқылыхалықтыңәл-ауқатынарттыруғажәрдемдесуболып табылады.
  15. ОрталыққызметініңмақсатыҚазақстанРеспубликасының«Халықты жұмыспен қамту туралы»2001жылғы23қаңтардағыЗаңынасәйкесжұмыспен қамтуғажәрдемдесудіңбелсендішараларыніскеасыруболыптабылады.
  16. МақсатқажетуүшінОрталыққызметтіңмынадайтүрлерінжүзеге асырады:
  1) жалпырәсімдердіөткізу: Бағдарламағақатысумәселелері бойыншаазаматтардыхабардаретужәнеконсультациялыққызметтеркөрсету, құжаттардыдайындауғакөмек көрсету,үміткерлердіңқажеттіліктерінзерттеу мақсатыменоларменконсультацияларөткізу, үміткерлердіңәлеуметтік қолдауғамұқтаждығынбағалау,Бағдарламағақатысуғаүміткерлердің құжаттарынқабылдау;
  2) Бағдарламағаәлеуеттіқатысушылардыіріктеужәнеолардың мәртебесіне, кәсібінежәнеәлеуметтікқолдауғамұқтаждығынақарайсанаттар бойыншатаратыпбөлу;
  3) Бағдарламаға қатысушыларменәлеуметтіккелісімшартқақол қою, оның орындалумониторингінжүзегеасыружәнеоныңшарттарыорындалмаған кезде,азаматтықзаңнамаға сәйкессанкциялардықолдану;
  4) Мониторингжүргізужәнежергіліктіеңбекнарығындакадрларға қажеттіліктіанықтау;
  5) Бағдарламаныңәлеуеттіқатысушыларынабейімдеуқызметтерімен психологиялыққолдаукөрсету;
  6)Бағдарламаға қатысушылардыкәсіптікдаярлауды, қайта даярлауды және олардыңбіліктілігінарттырудыұйымдастыру;
  7) Бағдарламағақатысушылардыңұйымдардағыбосорындарға,жалақыны субсидиялаушартыменәлеуметтікжұмысорындарынажәнеБағдарлама шеңберіндеіскеасырылатын инфрақұрылымдық жобалардағы уақытша жұмыс орындарына жұмысқа орналасуына жәрдемдесу;
  8)Өңірлердіңжұмыспенқамтукартасыныңнегізіндежұмысқаорналасуға мұқтаж,еңбеккеқабілеттіжастағыадамдардың санын айқындайды;
  9)Жұмыс берушілердің-кәсіпкерліксубъектілеріболыптабылатын, ауданның аумағында жұмыс істеп тұрған барлық заңды және жеке тұлғалардың есебін жүзеге асырады;
  10)ЖұмысберушілергеБағдарламағақатысудың,оныңішіндежұмыс берушілердің Бағдарламаға қатысуға үміткерлерді таңдаудың,кәсібиоқытудан өткізудің, жұмысқа орналасуға жәрдем көрсетудің тәртібі мен шарттары туралы консультациялар береді;
  11)Мемлекеттікқолдаутүрлерібойыншаүміткерлердіңтізімімен инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылымдыдамытудыжәне/немесе Бағдарламағақатысушыіскеасыратынжобалар үшінжабдықсатыпалуды талапететінжобалардыңтізбесінқалыптастыружәнеоларды;
  ауданның,кәсіпкерліктідамытужөніндегі уәкілеттіорганына;
  көзделгенжобаіскеасырылатынжердегіауылдықокругтің,кенттің әкіміне;
  конкурстықнегіздеіріктелгеншағынқаржылық(шағын несие)ұйымдарына немесеқаржыагенттігімәртебесі баруәкілеттіөңірлікұйымға;
  инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылымдыдамытужәне/немесесалу және/немесеБағдарламағақатысушыіскеасыратынжобаларүшінжабдық сатып алу қажетболғанжағдайдаауданныңинженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдыдамытужөніндегіуәкілеттіорганғажіберу;
  12) инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылымды,шалғаймал шаруашылығынсалуғанемесеқайтажарақтандыруғаарналғанөтінімдер тізбесінқалыптастыружәнеоныинфрақұрылымдыдамытужөніндегіуәкілетті органғажіберу;
  13) экономикалықәлеуетіжоғарыелдімекендердегіжәнеэкономикалықөсу орталықтарындағыұйымдардыңеңбекресурстарынақажеттіліктерімен олардыңжұмыскүшінедегенсұранысынқанағаттандыруүшінқосымша еңбек ресурстарынтартудыңқажеттігін анықтау;
  14) еңбекресурстарыныңұтқырлығынарттыруғажәрдемдесужәнеоларға Бағдарламашеңберіндекөзделгенмемлекеттікқолдаукөрсету;
  15) қажеттіеңбекресурстарынәлеуметтік-экономикалықдаму әлеуеті жоғарыелдімекендергежәнеэкономикалықөсуорталықтарынакөшіруүшін тұрғынүйсалуқажеттілігібаржұмыс берушілердің тізілімін жүргізу;
  16) Бағдарламаныіске асыру шеңберіндесалынғанмемлекеттіктұрғынүй қорынанқызметтіктұрғынүй(жатақханалардан бөлме)беру;
  17) Ағымдағыбосорындарменсұранысқаиемамандықтар бойынша болжамдыжұмысорындарын құру туралы деректерді, оның ішінде бос жұмыс орындары туралы (бос лауазымдар), еңбекнарығындағыұсыныс пен сұраныс, болжамды бос орындар мен босатылатынмамандардың түйіндемесітуралы деректердіқамтитынжалпыұлттықдеректербазасынтолықтырыпотыру;
  18) Бағдарламаныіскеасырумәселелеріаудандықкомиссиясұрататын материалдарменмәліметтердідайындау;
  19) азаматтардың, жұмысберушілер мен білім беру ұйымдарының арыздары мен өтініштерін, Қазақстан Республикасыныңқолданыстағыжеке және заңды тұлғалардыңөтініштерінқараутәртібітуралызаңанамасындабелгіленген тәртіппен қарау;
  20) жұмыспенқамтудыңбелсендішараларынақатысушыларғаөзгеде мемлекеттікқолдаушараларын көрсету.
  17.Орталықтыңөзініңосыжарғыдабекітілгенқызметнысанымен мақсатынажауапбермейтін қызметті жүзеге асыруына, сондай-ақ,мәмілелерді жасауынажолберілмейді.
  18. Орталықбасшысыныңжарғылықемесқызметтіжүзегеасыруға бағытталған әрекеттері өзінің еңбек міндеттерін бұзуболыптабылады әрі тәртіптікжәнематериалдықжауапкершілікшараларынқолдануға әкеп соқтырады.

 

 

4.Орталықты басқару

 

 1. ДиректорОрталықтыңбасшысыболыптабылады.
  20. Орталықтыңдиректорын,ҚазақстанРеспубликасыеңбекзаңнамасындабелгіленгенжағдайларды қоспағанда, тиісті саладағы уәкілетті органлауазымғатағайындайдыжәнелауазымнанбосатады.
  21. ДиректорОрталықтыңжұмысынұйымдастырадыжәнебасшылық жасайды, (Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда)тиістісаладағыуәкілеттіорганғатікелейбағынады жәнеОрталыққажүктелгенміндеттердіңорындалуы мен өз функцияларының жүзегеасырылуыүшін дербес жауаптылықта болады.
  22. Директоржекебасқаруқағидатымен әрекет етеді және Орталықтың қызмет мәселелерінҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасындажәне осы жарғыдаайқындалғанқұзыретінесәйкес дербес шешеді.
  23. ДиректорОрталықтыңатынансенімхатсызәрекететеді,мемлекеттік органдарменөзгеде ұйымдарда оның мүддесін білдіреді,Орталықтыңмүлкі мен қаражатынамемлекеттікменшіктуралызаңнамадабелгіленгентәртіппен иелік етеді,келісімшарттаржасайды,сенімхаттар,оның ішіндеқайталап сенім білдіруқұқығыменсенімхаттарбереді,банктердеОрталықтыңшоттарын ашады.
  24. ДиректорОрталықтыңқызметінеқатыстыактілерді шығарады,Қазақстан Республикасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесқызметкерлердіжұмысқа қабылдайдыжәнебосатады,ынталандырушараларынқабылдайды,Қазақстан Республикасыеңбекзаңнамасындабелгіленгентәртіппен,Орталық қызметкерлерінетәртіптікжазалардықолданады.
  25. Өзінің орынбасарының (орынбасарларының) және Орталықтың өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттігі аясын айқындайды.
  26. ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтық заңнамасымен, осы жарғымен және құрылтайшыөзінежүктегенөзгедефункциялардыжүзеге асырады.
  27. Тиісті саланыңуәкілеттіорганыҚазақстанРеспубликасызаңнамасында белгіленген тәртіппенмынадайфункциялардыжүзегеасырады:
  1) Орталыққызметініңнысаныменмақсаттарынайқындайды;
  2) ОрталықтыңБағдарламаныіскеасырумәселелеріжөніндегіқызметін үйлестіредіжәне бақылайды;
  3) Орталықтыңжарғысынбекітедіжәнеоғанөзгерістерментолықтыруларенгізеді;
  4) Орталыққаәдістемелікжәнеұйымдықбасшылықтыжүзегеасырады;
  5) Орталықтыңжекеқаржыландыружоспарын бекітеді;
  6)         Орталыққамүлікті бекітіп береді;
  7)  Орталыққатиесілімүліктіңнысаналыпайдаланылуыменсақталуын бақылаудыжүзеге асырады;
  8)         Орталықтыңбасқаруоргандарының құрылымын,қалыптасырутәртібі менөкілеттікмерзімін,Орталықтыңшешімқабылдаутәртібінайқындайды;
  9)         Орталықбасшысының құқықтарын,міндеттеріменжауапкершілігін, оны лауазымнанбосатунегіздемесін айқындайды;
  10)       мемлекеттікоргандарболыптабылатынмемлекеттікмекемелерді қоспағанда,Орталықтыңқұрылымыменшектіштатсанын бекітеді;
  11)       Орталықбасшысыныңұсынуыбойыншаоныңорынбасарын (орынбасарларын)лауазымғатағайындайдыжәнелауазымынанбосатады;
  12)       жылдыққаржыесептемесінбекітеді;
  13) Орталыққаберілгеннемесеөзініңменшіктішаруашылық қызметінің нәтижесіндесатыпалынғанмүліктіалуға немесеқайтатаратыпбөлуге мемлекеттікмүлікжөніндегіуәкілеттіорганғакелісімбереді;
  14)       Орталықтықайтақұружәнетаратутуралышешім қабылдайды;
  15)       ҚазақстанРеспубликасызаңнамасындабелгіленгенөзгеде функцияларды жүзеге асырады.

 

5.Орталықтың мүлкін қалыптастырудың тәртібі


 1. Орталықтың шұғылбасқаруқұқығындағы жекедара мүлкі болады, ол Жамбылоблысы,Қордайауданыныңкоммуналдықменшігіне жатады.
  29.Орталықтыңмүлкі негізгі қорлардан және айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ, құны Орталықтыңбалансындакөрсетілетін өзгеде мүліктерден тұрады.
  30.Орталықтыңмүлкімыналардыңесебінен қалыптасады:
  1)         оғанқұрылтайшы берген мүліктен;
  2) өзініңменшіктішаруашылыққызметініңнәтижесіндесатыпалынған мүліктен(ақшалайтабысты қоса);
  3) ҚазақстанРеспубликасымемлекеттікменшіктуралызаңнамасында тыйымсалынбағанөзге де көздерден.
  31. Орталықтыңөзінебекітілген,өзінесметабойыншабөлінгенқаражаттың есебінен сатып алынғанмүліктіөздігіненшеттетугенемесеөзге де тәсілмен иелікетуіне құқығы жоқ.
  32.       Орталықтыңқызметі, ҚазақстанРеспубликасы заңдарымен қаржыландырудыңқосымша көздері белгіленген болмаса,бюджеттенЖамбыл  облысы,Қордайауданыныңқаражатыесебінен қаржыландырылады.
  33.       ОрталықбухгалтерлікесепжүргізедіжәнеҚазақстанРеспубликасының заңнамасына сәйкес қаржы есептемесін ұсынады.
  34.       Орталықтыңқаржы-шаруашылыққызметінтексеруменревизиялауды құрылтайшыҚазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

 

 

6.Орталықтағыжұмыстәртібі
35.ОрталықтыңжұмыстәртібіҚазақстанРеспубликасы еңбек заңнамасыныңнормаларынақайшы келмеуге тиіс.

 

 

 1. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар

енгізудің тәртібі

 

 1. Мемлекеттікмекеменіңқұрылтай құжаттарынаөзгерістермен толықтырулар енгізу тиістісаланыңуәкілеттіорганыныңшешімі бойынша жүргізіледі.
  37. Орталықтыңқұрылтайқұжаттарынаенгізілгенөзгерістермен толықтыруларҚазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тіркеледі.

 

 

8.Орталықты қайтақұружәнетаратушарттары


 1. Мемлекеттікмекеменіқайтақұружәне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Egov