Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бөлімше басшысы

Бекпатшаев Елдос Сайлауұлы

20160721_174120

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Бекпатшаев Елдос Сайлауович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии))
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық жұмысы бөлімшесінің басшысы
(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

14 сәуір 1987жылы
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы
Ұлты/Национальность* қазақ
Бiлiмi/Образование жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1. 2009 жылы, Қ.А.Яссауи атындағы қазақ – түрік университеті;

2. 2013 жылы, Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті;

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
1. Техника-технология;

2. Құқықтану;

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
жоқ

 

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
қазақ тілі, ағылшын тілі
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
жоқ

 

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс
әскерге шақырылмаған
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 23.10.2012ж. №12/1302 хатына сәйкес мемлекеттік қызметте істеуге кедергі жоқ
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 29.10.2012 ж
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 06.09.2013ж. анықтамасына сәйкес мәліметтер жоқ.
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки (дата и оценка)
тиімді, 08.04.2016 ж.

 

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

 

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки  (переквалификации) и повышения квалификации
26.03-05.04.2013 ж. Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығында қайта даярлаудан өтті

28.03-01.04.2016ж. Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығында біліктілігін арттырды

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ

  1. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.03.2011ж 04.01.2012ж Іс жүргізуші, Қордай ауданы әкімі аппараты, Қордай ауылы
04.01.2012ж 30.07.2012ж Инспектор, Қордай ауданы әкімі аппараты, Қордай ауылы
30.07.2012ж 29.10.2012ж Бас маман міндетін атқарушысы, Қордай ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру, мемлекеттік-құқықтық жұмысы бөлімі, Қордай ауылы
29.10.2012ж 23.07.2013ж. Бас маман, Қордай ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру, мемлекеттік-құқықтық жұмысы бөлімі, Қордай ауылы
23.07.2013ж. 20.06.2016 ж Бас маман, Жамбыл облысы Қордай  ауданы  әкімі   аппаратының мемлекеттік-құқықтық жұмысы бөлімшесі, Қордай ауылы
20.06.2016 ж осы күнге дейін Басшысы, Жамбыл облысы Қордай  ауданы  әкімі   аппаратының мемлекеттік-құқықтық жұмысы бөлімшесі, Қордай ауылы

 

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/
Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):
Дадабаева Жанат Сәбитқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

  


Egov