Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

      Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                 1-қосымшасы                                                                                            нысан                                                                                                    Жамбыл  ауылдық округі әкімінің

өкімімен бекітілді                                                                                       2017 ж.”______” желтоқсан  №______

«Келісілді»

Нысаналы трансферт бөлетін жоғары

тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

_____________С Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017ж«______»желтоқсан

Мөрдіңорны

           
           
           
             
             
  Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2018-2020жылдарғаарналған

             
Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 124 – “Жамбыл облысыҚордайауданыЖамбыл ауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның коды жәнеатауы:   040 «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс шараларды іске асыру
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы   Темир Д.Т  
             
Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы   02 қыркүйек  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы  шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыруға  ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс шараларды іске асыру
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты ааылдық
    мазмұнынабайланысты «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы  шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыруасыруға  ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс шараларды іске асыру
    іскеасырутәсілінеқарай жеке    
    ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Жамбыл аулының Елизаров көш бағандары мен мен электр сымдарын ауыстыру ж/е Жаңатұрмыс ауылының Өрлеу Г Муратбай Т Рыскулов көш ағымды жөндеу жұмыстары
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Жамбыл аулының Елизаров көш бағандары мен мен электр сымдарын ауыстыру ж/е Жаңатұрмыс ауылының Өрлеу Г Муратбай Т Рыскулов көш ағымды жөндеу жұмыстары
Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар     Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
        2018жыл 2019жыл 2020жыл
«Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру Х Х Х
        Х Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
    2016жыл 2017жыл 2018жыл 2019жыл 2020жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Жанатурмыс ауылының Абай көшесіне шамдарды орнату жұмыстары саны 62      
 Жанатурмыс  ауылында Абай көшесіне асфалт төсеу км  

 

0,67      
Жамбыл аулының Елизаров көш бағандары мен мен электр сымдарын ауыстыру ж/е Жаңатұрмыс ауылының Өрлеу Г Муратбай Т Рыскулов көш ағымды жөндеу жұмыстары км          
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету Х Х Х Х Х Х
             
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Сапа көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Тиімділіккөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтең 6730,0 6429,0 5100,0 5100,0 5100,0

 

 

Жамбыл  ауылдық округінің  әкімі                        Д Темир

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017ж. «______» желтоқсан  №_____ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2017 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-“Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл ауылдық округі” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020  жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы

коды және атауы:                                             Жамбыл ауылдық округі» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001-«Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Темир  Дархан Темирұлы-Жамбыл облысы Қордай

ауданы әкімдігінің Жамбыл ауылдық округінң әкімі

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының        2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiнебайланысты Ауылдық
мазмұнынабайланысты мемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
iскеасыру тәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2018 2019 2020
Бөлімніңтауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалудыңжылдықжоспарынбекіту х х х
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужөніндебекітілгенжылдықжоспарғасәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалушараларынұйымдастыру х х х
Бөлімніңқызметкерлерінееңбекақыларын, демалысақыларынжәнежәрдемақыларынқолданыстағызаңнамаларғасәйкесуақтылытөлеу х х х
Жұмысберушілердіңжарналарынуақтылытөлеу х х х
Коммуналдықтөлемдерүшінтөлемдердіуақтылыжүргізу х х х
Қызметкерлердіңіс-сапаршығындарыныңуақтылытөлеуінқамтамасызету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
бірлік 2016 2017 2018 2019 2020
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау (гос служба) 8 8 8 8 8
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау (договорники) 9.75 8.25 8,25 8,25 8,25
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу 1 4 3
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
19455,0 20142,0 20475    20975 21119,0

 

Жамбыл ауылдық округінің әкімі                                                              Д. Темир

 

 

                                                                                                            Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды )                                        әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олрдың мазмұнына қойылатын талаптардың

1 қосымшасы

Жамбыл   ауылдық округі әкімінің

                                                                                                                 2017 жылғы «__ » желтоқсан  №_____  ө бекітілді

                                                                                                                                                                         «Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің эканомика

және бюджеттік жоспарлау

бөлімінің басшысы

С Абдужалиева

                                                                                                                   (қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

                            2017 ж. «_________» _______

Мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 «Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009«Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Жамбыл  ауылдық округінің әкімі  Д Темир

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының        2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты ауылдық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Округтегі ауылдардың күл-қоқыс орындарын дератизациялау
Бюджеттік кіші бағдарламалар бйынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
бірлік 2016 2017 ж
2018 ж 2019жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Күл-қоқысорындарын дератизацилау
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері            
Сапа көрсеткіштері            
Тиімділік көрсеткіштері            
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
   

 

101,0 101,0 101,0

 

 

Жамбыл   ауылдық округінің әкімі                                          Д Темир

 

 

     Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды )                                        әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олрдың мазмұнына қойылатын талаптардың

1 қосымшасы

Жамбыл   ауылдық округі  әкімінің  2017 жылғы

                                                                                                      «______» ақпандағы №_____  өкімімен бекітілді

                                                                                                                                                                         «Келісілді»

                                                                                                                    Қордай ауданы әкімдігінің

Және бюджеттік жоспарлау

Бөлімінің  басшысы

С Абдужалиева

                                                                                                                   (қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

                                                                                                                            2017 ж. «_________» _______

Мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 «Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Жамбыл  ауылдық округінің әкімі  Д Темир

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының        2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Округтегі ауылдарды абаттандыру мен көгалдандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты ауылдық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдарды абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Ауылдардыабаттандыру мен көгалдандыружұмыстарынұйымдастыру
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020жыл
1 2 3 4
Сенбіліктер ұйымдастыру және жұма тазалық күні
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
2016 2017 ж
2018ж 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру      
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері            
Сапа көрсеткіштері            
Тиімділік көрсеткіштері            
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
    3619,0 3619,0 3619,0

 

 

Жамбыл  ауылдық округінің әкімі                                   Д Темир

 

 

 

 

 Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды )                                        әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олрдың мазмұнына қойылатын талаптардың

1 қосымшасы

Жамбыл   ауылдық округі  әкімінің  2017 жылғы

                                                                                                      «______» ақпандағы №_____  өкімімен бекітілді

                                                                                                                                                                         «Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің

Эканомика және бюджеттік жосппарлау

бөлімінің  басшысы

С Абдужалиева

                                                                                                                   (қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

                                                                                                                            2017 ж. «_________» _______

Мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 «Аудандық, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 013 «Аудандық маңызы бар қалаларда ауылдарда кенттерде ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Жамбыл  ауылдық округінің әкімі  Д Темир 

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының        2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Округтегі ауылдарды абаттандыру мен көгалдандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты ауылдық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Аудандық маңызы бар қалаларда ауылдарда кенттерде ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Аудандықмаңызы бар қалалардаауылдардакенттердеауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020жыл
1 2 3 4
Сенбіліктер ұйымдастыру және жұма тазалық күні
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
2016 2017 ж
2018ж 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Аудандық маңызы бар қалаларда ауылдарда кенттерде ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету      
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері            
Сапа көрсеткіштері            
Тиімділік көрсеткіштері            
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
    205,0 205,0 205,0

 

 

Жамбыл  ауылдық округінің әкімі                                                                           Д Темир

     Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды )                                        әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олрдың мазмұнына қойылатын талаптардың

1 қосымшасы

Жамбыл   ауылдық округі  әкімінің  2017 жылғы

                                                                                                      «______» ақпандағы №_____  өкімімен бекітілді

                                                                                                                                                                         «Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің эканомика

Және бюджеттік жоспарлау

бөлімінің басшысы

С Абдужалиева

                                                                                                                   (қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

                                                                                                                            2017 ж. «_________» _______

Мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 «Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Жамбыл  ауылдық округінің әкімі  Д Темир 

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының        2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Округтегі ауылдардың санитариясын қамтамасыз ету
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты ауылдық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Округтегі ауылдардың күл-қоқыс орындарын дератизациялау
Бюджеттік кіші бағдарламалар бйынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
бірлік 2016 2017 ж
2018 ж 2019жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері            
Сапа көрсеткіштері            
Тиімділік көрсеткіштері            
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
   

 

1710,0 1710,0 1710,0

 

 

Жамбыл   ауылдық округінің әкімі                                                                          Д Темир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov