Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                 1-қосымшасы

Нысан

Қаракемер  ауылдық округі әкімінің 2017 жылғы «29» желтоқсан    № 26  өкімімен бекітілді

 

«Келісілді»

Нысанылы трансферт бөлетін жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы  Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ-нің  басшысы

________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж. «  29   » желтоқсан

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің  аппараты» КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 – «Аудандық маңызы бар қала,ауыл, кент,  ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т.– Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер   ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы     26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Аудандық маңызы бар қала,ауыл, кент,  ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Ауылдық
Мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау жергілікті бюджет және республикалық трансферттер бойынша мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысы 30% қаржыландыру бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 3 4 1
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  азаматтық қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 6,25 7,25 7,25 7,25 7,25
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге 
14504,0

 

17644,0

 

17494,0

 

17703,0

 

18133,0

 

 

 

Қаракемер ауыл округінің әкімі                                                        Ж.Бакаев

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «29»   желтоқсан  № 26

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 жыл  « 29» желтоқсан

                                                        БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округі әкімінің  аппараты» КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 008 – «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру »

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т.– Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер   ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы  02 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы     26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Ауылдық
мазмұнынабайланысты Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты
Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Елдімекендердекөшелердіжарықтандыружұмыстарын ұйымдастыру Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
бірлік 2016ж 2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Қаракемер  ауылы  Аймаш, Орынбай,  көшелерінің жарықтандыру шамдар саны дана 0 0 180 180 180
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың
теңге
2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж
Бюджет қаражатыныңкөлемі мың
теңге 
0

 

0

 

3496,0 3496,0 3496,0

 

Қаракемер ауыл округінің әкімі                                  Ж.Бакаев

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «29»   желтоқсан  № 26

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 жыл  « 29» желтоқсан   

                                                        БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің  аппараты»КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 – «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т – Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 02 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты»Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы     26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Ауылдық
мазмұнынабайланысты Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты
Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету жұмыстарын ұйымдастыру Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
бірлік 2016ж 2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Қаракемер ,Керу ауылдарының күл-қоқыс төгу орындарын дератизациялау кв.м 0 0 3543 3543 3543
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың
теңге
2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж
Бюджет қаражатыныңкөлемі мың
теңге 
0

 

0

 

90,0

 

90,0

 

90,0

 

 

 

Қаракемер ауыл округінің әкімі                                                       Ж.Бакаев

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «29»   желтоқсан  № 26

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 жыл  « 29» желтоқсан   

                                                        БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің  аппараты»КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер   ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы     02 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы     26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Ауылдық
мазмұнынабайланысты Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру Х Х Х
Сенбіліктер ұйымдастыру Х Х Х
Көшеттер отырғызу Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
бірлік 2016ж 2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Қаракемер, Керу  ауылдарының күл-қоқыс төгу орындарын тазалау га 0 0 1,1 1,1 1,1
Қаракемер  ауылдық округінің аумақтарын абаттандыру жұмыстарына қажетті тауарлар (әк тас, сырлар, шаруашылық тауарлар т.б.) сатып алу дана 0 0 168 168 168
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың
теңге
2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж
Бюджет қаражатыныңкөлемі мың
теңге 
0

 

0

 

1983,0

 

1383,0

 

    1531,0

 

 

Қаракемер ауыл округінің әкімі             Ж.Бакаев

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «29»   желтоқсан  № 38

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 жыл  « 29» желтоқсан 

 

                                                        БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округі әкімінің  аппараты»КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 013 – «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Бакаев Ж.Т. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы  2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы     26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Ауылдық
мазмұнынабайланысты Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету жұмыстарын ұйымдастыру Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
бірлік 2016ж 2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Қаракемер ауылының көшелерін қыс мезгілінде күтіп ұстау км 0 0 3,6 3,6 3,6
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың
теңге
2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж
Бюджет қаражатыныңкөлемі мың
теңге 
0

 

0

 

218,0

 

1180,0

 

1453,0

 

Қаракемер ауыл округінің әкімі Ж.Бакаев

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                 1-қосымшасы                                                                                            нысанҚаакемер ауылдықокругіәкімінің

өкіміменбекітілді                            2017 ж.”29″ желтоқсан  № 26ө-ж/қ

«Келісілді»

Нысаналытрансферт бөлетінжоғары

тұрғанбюджеттіңбюджеттікбағдарлама

әкімшісібасшысы

_____________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесініңаты)

2017ж«29»желтоқсан

Мөрдіңорны

Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2018-2020жылдарғаарналған

Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 124- “Жамбыл облысыҚордайауданы Қаракемерауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның коды жәнеатауы: 040 «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасышеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы Бақаев    Ж.Т.
Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
іскеасырутәсілінеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Қаракемер  ауылының Төле би көшесінің жолын орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Қаракемер  ауылының Төле би көшесінің жолын орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
2018жыл 2019жыл 2020жыл
«Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2016жыл 2017жыл 2018жыл 2019жыл 2020жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Қаракемер ауылының Д.Қонаев көш. орташа жөндеу км 0,263  

 

Қаракемер ауылының Төле би көш.орташа жөндеу,Керу ауылының Соғанды,Атыхан,Жұмағұл көш. ағымды жөндеу жұмыстары  

км

2,476
Қаракемер  ауылының Төле би көшесінің

жолын орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

км

 

 

0,395
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету Х Х Х Х Х
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Сапа көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Тиімділіккөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтеңге 3195,0 6000,0 4000,0    4000,0 4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

Қаракемер ауылдық округі әкімі         Ж.Бақаев

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «29» желтоқсан  №26 ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2017 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-“«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің   124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер

коды және атауы:                                             ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды

және атауы:                                         045 «Аудандық маңызы бар қалаларда ,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу»

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:         Қаракемер ауылдық округінің әкімі  Ж.Бакаев

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы  2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Округтегі ауылдарды абаттандыру мен көгалдандыру
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты ауылдық
мазмұнынабайланысты Аудандық маңызы бар қалаларда ,ауылдарда,                                                                  кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
іскеасырутәсілінеқарай жеке
ағымдағы/ даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Аудандық маңызы бар қалаларда ,ауылдарда,                                                                  кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Аудандық маңызы бар қалаларда ,ауылдарда,                                                                  кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
2018жыл 2019жыл
Аудандық маңызы бар қалаларда ,ауылдарда,                                                кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу Х Х
Х Х
Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017жыл 2018жыл 2019жыл 2020жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелейнәтижекөрсеткіштері:
Аудандық маңызы бар қалаларда ,ауылдарда,                                                                  кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу мыңтеңге 7502,0 0 0
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділіккөрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтеңге          7502,0 0 0

 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                                    Ж.Бакаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov