Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

 Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2016 жылғы«28» желтоқсан №39-ө

 «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2017-2019жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Сұлутөр ауылдық округінің әкімі  Е.Мырзагулов

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі

 

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2015 2016 2017 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сұлутөр ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 5 5 5 5 5
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сұлутөр  ауылдық округі әкімдігінің ғимаратына қызмет көрсететін,мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау   бірлік 7 7 7 7 7
Аппараттың қызметтік автокөлігін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттікқызметшілердіңбіліктілігінарттыружәнеқайтадаярлауданөткізу бірлік 1 1 1 3 2
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлы кезең
  Мың тенге 2015 2016 2017 2018 2019
9711,0

250,0

10185,0

1414,0

12549,0

0

12702,0

0

12779,0

0

Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге 
9711,0

250,0

10185,0

1414,0

12549,0

0

12702,0

0

12779,0

0

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                  Е.Мырзагулов

        Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                 1-қосымшасы

нысан                                                                                            Сұлутөр ауылдық округі әкімінің

өкімі мен бекітілді                                                                                       2016 ж.”28″ желтоқсан  № 39ө

«Келісілді»

Нысаналы трансферт бөлетін жоғары

тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

_____________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016ж «28» желтоқсан

Мөрдің орны

           
           
           
             
             
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2017-2019 жылдарға арналған

             
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 123 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:   040 «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы   Мырзагулов Е.А      
             
Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
    Мазмұнына байланысты «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
    Іске асыру тәсіліне қарай жеке    
    ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Сұлутөр ауылының Пушкина көшесін орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Сұлутөр ауылының Пушкина көшесін орташа  жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар     Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
        2017жыл 2018жыл 2019жыл
«Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру Х Х Х
        Х Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
    2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018жыл 2019жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Сұлутөр ауылының Пушкина көшелеріне көше шамдарын орнату жұмыстары саны 21      
Көктөбе ауылының Пушкина және Жамбула  көшелеріне көше шамдарын орнату жұмыстары  

саны

 

 

15      
Сұлутөр ауылының Пушкина көшесін орташа  жөндеу жұмыстарын жүргізу  

км

 

 

 

 

0,335    
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету Х Х Х Х Х Х
             
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Сапа көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Тиімділіккөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 1300 1000 4000     4000 4000

 

 

 


Egov