Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

                                                                                  Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2016 жылғы«28» желтоқсан №41-ө

 «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2017-2019жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Үлкен Сұлутөр ауылдық округінің әкімі  М.Тенизбаев

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі

 

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2015 2016 2017 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 5 5 5 5 5
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Үлкен Сұлутөр  ауылдық округі әкімдігінің ғимаратына қызмет көрсететін,мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау   бірлік 7 7 7 7 7
Аппараттың қызметтік автокөлігін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттікқызметшілердіңбіліктілігінарттыружәнеқайтадаярлауданөткізу бірлік 1 1 3 3 2
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембірлігі Есептіжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлы кезең
  Мың тенге 2015 2016 2017 2018 2019
9858,0

194,0

11439,0

1950,0

13418,0

0

13603,0

0

13656,0

0

Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге

 

9858,0

194,0

11439,0

1950,0

13418,0

0

13603,0

0

13656,0

0

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                               М.Тенизбаев

 

        Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                 1-қосымшасы                                                                                            нысанҮлкен Сұлутөрауылдықокругіәкімінің

өкіміменбекітілді                                                                                       2016 ж.”28″ желтоқсан  № 41ө

«Келісілді»

Нысаналы трансферт бөлетінжоғары

тұрғанбюджеттіңбюджеттікбағдарлама

әкімшісібасшысы

_____________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесініңаты)

2016ж«28»желтоқсан

Мөрдіңорны

           
           
           
             
             
 

Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2017-2019 жылдарға арналған

             
Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 123 – “Жамбыл облысыҚордайауданыҮлкен Сұлутөрауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның коды жәнеатауы:   040 «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасышеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы   Тенизбаев М.Р.      
             
Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты аудандық
    мазмұнынабайланысты «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
    іскеасырутәсілінеқарай жеке    
    ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Үлкен Сұлутөр ауылының Құттықадамбаева қөшесін орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Үлкен Сұлутөр ауылының Құттықадамбаева қөшесін орташа  жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар     Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
        2017жыл 2018жыл 2019жыл
«Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру Х Х Х
        Х Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
    2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018жыл 2019жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Үлкен Сұлутөр ауылының Қонаева және Аблайхана көшелеріне көше шамдарын орнату жұмыстары

 

саны 89      
Үлкен Сұлутөр ауылының №39 орта мектебінің спорт залын ағымды   жөндеу жұмыстарын жүргізу  

Ш.м

 

 

225      
Үлкен Сұлутөр ауылының Құттықадамбаева қөшесін орташа  жөндеу жұмыстарын жүргізу  

км

 

 

 

 

0,4    
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету Х Х Х Х Х Х
             
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Сапа көрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Тиімділіккөрсеткіштері: Х Х Х Х Х Х
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 1400 1073 4000     4000 4000

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                               М.Тенизбаев

 

 

 


Egov