Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы «29» қараша  № 22-ө

 «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С. Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2017-2019жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер   ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 022«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Қаракемер   ауылдық округінің әкімі  Ж.Бакаев

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195  бұйрығы
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
iскеасырутәсiлiнеқарай Жеке
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуге материлдықтехникалықбазасыннығайту.
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Негізгі құралдарды  сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi Есептi жыл Ағымдағы жыл жоспары жоспарлыкезең
2015 2016 ж
2017 ж 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту. % 0 0 0  

 

0

 

 

0

Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес негізгі құралдарды  сатып алу % 0 0 0  

 

0

 

 

0

Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділіккөрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
704,0 175,0 919,0 0 0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «29» қараша  №22

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.Д
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2017 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-“Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер

коды және атауы:                                             ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001-«Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар қала,кент

және атауы:                                                       ауыл,ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі  қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Бақаев Жұлдызбек Төленұлы-Жамбыл облысы

Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округінің әкімі

 

.

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімі аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар қаланың,кент,ауыл,ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты Аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
  Іске асыру тәсiлiне қарай Жеке
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органның жұмысын жетілдіру және ауыл округі әкімінің қызметін орындаушы билік ретінде қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi ҚР-нің президентінің,Премьер-Министрдің,облыс,аудан әкімінің қаулыларын,шешімдерін сенімді іске асыруды қадағалау және қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100%- ға игерілуін қамтамасыз ету.Қаракемер ауылдық округінде информациялық-аналитикалық қамтамасыз етуді жақсарту
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2017 2018 2019
Қаракемер ауылылдық округі әкімінің аппаратында тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х Х
Аппараттың қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х Х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2015 2016 2017 2018 2019
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес  аппараты ұстау бірлік       7

 

7 7 7 7
Аппараттың ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 6,25        6,25 7,25 7,25 7,25
Аппараттың қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 3 4
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2015 2016 2017 2018 2019
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
12823,0 14504,0 17644,0 17140,0 17401,0