Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23» қазан №24ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы м.а

 

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  « 23 » қазан

Мөрдің орны                                                                

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу  ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қарасу  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Кампитов Б.А. – Қарасу  ауылдық округінің әкімінің м.а.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қарасу ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 8 8  

 

8

 

 

8

 

 

8

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің аппаратын қызмет көрсететін бекітілген штаттық бірлік үстау бірлік 7 7 5,5 5,5 5,5
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 2 3 3 3 3
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Қарасу ауылдық округі әкімінің аппаратын қызметтік автокөліктерін үстау бірлік 1 1 1 1 1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

14828

220

18808

2758

18803 18934 19050

 

 

 

 

Ауылдық округтің әкімінің

міндетін атқарушы                                                                            Б.Кампитов

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                                                                                      1-қосымшасы                                                                                                                                                                                                                      нысанҚарасуауылдықокругіәкімінің

өкіміменбекітілді                                                                                       2017 ж.”23″ қазан  № 24 ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және жоспарлау бөлімініңбасшысы

______________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесініңаты)

2017ж«23»қазан

Мөрдіңорны

Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің                                       БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                                    2017-2019жылдарғаарналған
Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 123 – “Жамбыл облысыҚордайауданыҚарасуауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның коды жәнеатауы: 022 – Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы Кампитов Б.
Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕ, №2332,10.02.2014ж.

2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі

Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
іскеасырутәсілінеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету
Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту, негізгіқорларғажататынтауарларсатыпалу Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері: % 100 100
МемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстарыМатериалдықтехникалықбазасыннығайту, негізгіқорларғажататынтауарларсатыпалу % 100 100
Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес негізгі құралдары сатып алу % 100 100
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділіккөрсеткіштері:
Мемлекеттік рәміздер 5
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтеңге 343,0 143,0 450,0

 

 

 

 

 

 

Ауылдық округтің әкімінің

міндетін атқарушы                                                     Б.Кампитов