Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23»қазан № 31

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  « 23 »қазан

Мөрдің орны

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданыҚасық ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: АбдибаевА.Б.– Қасық ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕ, №2332,10.02.2014ж.

2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 6 1 4 2 1
Түпкіліктінәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

12093,0

233,0

15820,0

2508,0

18171

 

17273,0

 

18414,0

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                                                                                      1-қосымшасы                                                                                                                                                                                                                      нысанҚасық ауылдықокругіәкімінің

өкіміменбекітілді                                                                                       2017 ж.”23″ қазан  №31

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және жоспарлау бөлімініңбасшысы

______________С.Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесініңаты)

2017ж«23»қазан

Мөрдіңорны

Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің                                       БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                                    2017-2019жылдарғаарналған
Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 123 – “Жамбыл облысыҚордайауданыҚасықауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның коды жәнеатауы: 022 – Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы Абдибаев А.Б.
Бюджеттікбағдарламаныңнормативтік-құқықтықнегізі Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕ, №2332,10.02.2014ж.

2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі

Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
іскеасырутәсілінеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету
Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту, негізгіқорларғажататынтауарларсатыпалу Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері:
МемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстарыМатериалдықтехникалықбазасыннығайту, негізгіқорларғажататынтауарларсатыпалу % 100 100
Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету % 100 100
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері: % 100 100
Тиімділіккөрсеткіштері: % 100 100
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтеңге 221 128 540

 

Ескерту:

*осыжолжоғарытұрғанбюджеттенбөлінетіннысаналытрансферттер

есебіненіс-шаралардыіскеасыруғабағытталғанбюджеттікбағдарламалар

бойыншатолтырылады