Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017ж. «23» казан №31- ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С. Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2017 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-“«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің               123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе

коды және атауы:                                             ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды 001«Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала,

және атауы:                                                       кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:         Сортөбе  ауылдық округінің әкімі   И.Буларов

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе  ауылдық округі әкімінің аппараты»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2016 жылғы 23 желтоқсандағы  №10-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты мемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
iскеасыру тәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2017 2018 2019
Аппаратынтауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалудыңжылдықжоспарынбекіту х х х
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужөніндебекітілгенжылдықжоспарғасәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалушараларынұйымдастыру х х х
Аппаратынқызметкерлерінееңбекақыларын, демалысақыларынжәнежәрдемақыларынқолданыстағызаңнамаларғасәйкесуақтылытөлеу х х х
Жұмысберушілердіңжарналарынуақтылытөлеу х х х
Коммуналдықтөлемдерүшінтөлемдердіуақтылыжүргізу х х х
Қызметкерлердіңіс-сапаршығындарыныңуақтылытөлеуінқамтамасызету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
бірлік 2015 2016 2017 2018 2019
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сортөбе ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау   бірлік 12 12 15 15 15
Сортөбе ауылдық округі әкімінің  ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау   бірлік 7 7 5,5 5,5 5,5
Сортөбе ауылдық округі әкімінің аппаратын қызметтік автокөліктерін ұстау саны 1 1 1 1 1
Сортөбе ауылдық округі әкімінің аппаратын мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу   бірлік 2 3 2 1 0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың теңге 2015 2016 2017 2018 2019
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
18175

221

26394

       4615

27697 24332 24488

 

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі  басшысы                                                          И.Буларов

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

                                                                                  Қордай ауданыСортөбе ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы «23» казан№ 31-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С. Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2017-2019жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 022«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Сортөбе  ауылдық округінің әкімі   И.Буларов

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе  ауылдық округі әкімінің аппараты»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2016 жылғы 23 желтоқсандағы  №10-3 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
iскеасырутәсiлiнеқарай Жеке
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуге материлдықтехникалықбазасыннығайту.
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Негізгі құралдарды  сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
2015 2016 ж
2017 ж 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Компьютер сатыпалу 2
столы 10
стулья 10
Рәміздерді сатып алу 2
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділіккөрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
930,0 138,0 446,0    

 

 

Бюджеттік бағдарлама

әкімшісі  басшысы                                                                                                   И.Буларов