Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017ж. «23» қазан  №32ө

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2017 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-“Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл ауылдық округі” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы

коды және атауы:                                             Жамбыл ауылдық округі» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001-«Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар қаланың,кент,ауыл,ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Темир  Дархан Темирұлы-Жамбыл облысы Қордай

ауданы әкімдігінің Жамбыл ауылдық округінң әкімі

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының        2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты мемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
iскеасыру тәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2017 2018 2019
Бөлімніңтауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалудыңжылдықжоспарынбекіту х х х
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужөніндебекітілгенжылдықжоспарғасәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалушараларынұйымдастыру х х х
Бөлімніңқызметкерлерінееңбекақыларын, демалысақыларынжәнежәрдемақыларынқолданыстағызаңнамаларғасәйкесуақтылытөлеу х х х
Жұмысберушілердіңжарналарынуақтылытөлеу х х х
Коммуналдықтөлемдерүшінтөлемдердіуақтылыжүргізу х х х
Қызметкерлердіңіс-сапаршығындарыныңуақтылытөлеуінқамтамасызету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
бірлік 2015 2016 2017 2018 2019
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау (гос служба) 8 8 8 8 8
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау (договорники) 8.75 9.75 8,25 8,25 8,25
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу 1 4 3
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
мың теңге 2015 2016 2017 2018 2019
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
13856 19455.0 20421,0 20425,0 20770.0

 

Жамбыл ауылдық округінің әкімі                                            Темир Д.Т

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

Қордай ауданыЖамбылауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы «______» қазан  №32ө

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

 

   БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2017-2019жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 022«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Жамбыл ауылдық округінің әкімі  Темир Д.Т

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Жамбыл   ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары
iскеасырутәсiлiнеқарай Жеке
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуге материлдықтехникалықбазасыннығайту.
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Негізгі құралдарды  сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
Бірлік 2015 2016 ж
2017 ж 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Компьютер принтер сатыпалу. дана 4  

 

0

 

 

0

Символика сатып алу Елтаңба Ту Ұштық дана 6  

 

0

 

 

0

Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділіккөрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
562,0 143,0 443,0 0 0

 

 

Акима Жамбылского сельского округа                                                              Д.Т.Темир